1. BETALING:

Af fakturaen fremgår forfaldsdag som er sidste rettidige indbetalingsfrist. Ved betaling forud krediteres kundekontoen straks glassFORever a/s har modtaget indbetalingen og debiteres kontoen når varerne afsendes.

2. LEVERING OG FORSENDELSE:

Fra mandag til fredag søges indgående ordrer så vidt muligt ekspederet, således at afsendelsen af varerne finder sted inden for få dage efter modtagelsen af ordrer.

Ordrer modtaget lørdag, søndag eller en helligdag søges så vidt muligt afsendt den påfølgende uge.

Det præciseres, at de angivne ekspeditionstider er omtrentlige og væsentlig længere ekspeditionstid kan forekomme i forbindelse med midlertidigt udsolgte varer, afholdelse af messer samt introduktion af en ny kollektion.

Afsendelse af varer senest 7 dage efter modtagelse af ordrer anses som rettidig levering.

Efter denne frist kan køber vælge, at hæve købet af den pågældende leverance, såfremt køber straks giver glassFORever a/s skriftlig meddelelse herom, der må være glassFORever a/s i hænde forinden afsendelse af varerne har fundet sted.

Ud over at hæve købet har køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelsen og kan således ikke rejse krav om erstatning som følge af driftstab, avancetab, tidstab, eller andet direkte eller indirekte tab. Fastholdes købet trods forsinkelsen er glassFORever a/s ansvarsfri og køber kan således ikke rejse krav mod sælger i anledning af forsinkelsen. glassFORever a/s vælger hvilken forsendelsesform der skal anvendes. Såfremt der ønskes anvendt en særlig fragtform, f.eks. kurerer eller express skal glassFORever a/s have meddelelse herom samtidig med indgivelse af ordrer, idet kunden betaler hele fragten.

Pakning af varen og kasse størrelse fremgår under hver vare på vores website. Private Label vare, fremgår pakning i tilbuddet.
Alle produkter pakkes i hver sin pose (hvis ikke andet er aftalt), så der ikke kommer ridser på produktet i forbindelse med fragt.

3. PRISER:

Ved salg til virksomheder med et dansk CVR-nummer, angives fakturabeløbet med og uden moms i.h.t. den til enhver tid gældende lovgivning herfor. Ved salg til virksomheder med hjemsted i andre EU lande end Danmark og med et momsnummer pålægges fakturabeløbet ikke moms.

Ved salg til virksomheder med hjemsted udenfor Danmark og som ikke har et momsnummer pålægges fakturabeløbet dansk moms (25 %).

Der foretages løbende prisreguleringer i forbindelse med produktionen. Derfor er en pris eller et tilbud kun gældende én måned af gangen.

4. MODTAGELSE AF VARER OG REKLAMATION:

Straks ved modtagelse af varerne skal disse kontrolleres grundigt for eventuelle fejl samt overensstemmelse med den afgivne ordrer.

Såfremt varerne er beskadiget eller ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordrer, skal der straks reklameres skriftligt til glassFORever A/S ved E-mail.

Reklamation skal ske senest 3 hverdage efter varerne er modtaget.

Reklamationer efter denne frist vil blive afvist.

5. RETURNERING AF VARER:

Defekte eller ikke-kontraktmæssige varer kan returneres.

Omkostninger til fragt i forbindelse med returnering af varer vil blive refunderet medmindre varerne returneres som efterkrav eller værdipost.

6. PRODUKTANSVAR:

Forvolder et af glassFORever a/s leveret produkt skade på person eller ting, er glassFORever a/s kun ansvarlig såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser hos glassFORever a/s. Såfremt glassFORever a/s pålægges produktansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til, at holde glassFORever a/s skadesløs i samme omfang som nærværende bestemmelse stk. 1.

7. ANSVARSBEGRÆNSNING:

glassFORever a/s har intet ansvar for sælgers eventuelle driftstab, avancetab, tidstab eller andet direkte eller indirekte tab som fælge af, at det af glassFORever a/s leverede er behæftet med mangler eller ikke rettidigt leveret. glassFORever a/s er ligeledes ansvarsfri for force majeure i enhver henseende og kan udsætte eller annullere en ordrer.

Ved force majeure forstås bl.a. men ikke kun, ethvert forhold glassFORever a/s ikke er herre over herunder, krig og krigslignende tilstande, oprør og andre uroligheder, offentlige restriktioner af enhver art, natur- og vejrfænomener, vareknaphed herunder forsinkede eller mangelfulde leverancer fra glassFORever a/s’s underleverandører, strejker samt sygdom.

8. VÆRNETING OG LOVVALG:

Enhver tvist mellem parterne, herunder om fortolkning af glassFORever a/s’s Salgs- og Leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret, med dansk som retssprog og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

Har du spørgsmål

+45 21 29 29 72